FAQ

Vi garanterar att pengarna du som kund betalar för EKO-tillägget går till att täcka merkostnaden för inköp av förnyelsebart fossilfritt bränsle motsvarande bränsleförbrukningen för den transport du köper. Via EKO-tillägget så ökar således andelen fossilfria drivmedel och du som kund har bidragit med minskade utsläpp av CO2 för dina transporter genom att täcka vår merkostnad för inköp av fossilfria alternativ. Detta innebär dock inte att vi garanterar att lastbilen som transport­erar ditt gods enbart har fossilfritt drivmedel i tanken. Modellen vi använder kan jämföras med ”grön el”, där du som elkonsument mot ett tillägg kan köpa förnybar el som t ex produceras m h a sol- och vindkraft men där den el som du tar ut i vägguttaget i praktiken kommer från ett antal olika elproducenter. Pristillägget för grön el går emellertid till ökade inköp av förnybar el producerad t ex av sol- och vindkraft.

De medel som inflyter till Flexilast och som avser EKO-tillägg hamnar på ett särskilt konto som bara får användas för att täcka merkostnader för inköp av fossilfritt bränsle. Att detta åtagande fullgörs på ett korrekt sätt granskas av våra revisorer. Det görs även en årlig redogörelse för de medel som har influtit som EKO-tillägg och hur de har disponerats i form av inköp av fossilfria bränslen istället för fossila drivmedel. I denna redogörelse görs också en beräkning av hur stor minskning av CO2-utsläpp detta inneburit. Denna rapport kan även göras per kund för de kunder som köper EKO-tillägg för sina transporter.

Ja, men bara om du ångrar dig innan transporten är utförd.

Ja, alla de uppgifterna kan du få från Flexilast. Är du avtalskund hos Flexilast kan du dessutom fortlöpande få periodiska rapporter gällande dina transportinköp. Tala med din kontaktperson på Flexilast så hjälper vi dig.

Ja, en av de stora fördelarna med EKO-tillägget är ju att du som kund och som köper transporter med Flexilasts EKO-tillägg reducerar klimatpåverkan för dina transporter. Du kan t ex därmed lättare nå upp till dina miljömål i form av reducerade CO2-utsläpp. Om du vill ha statistik över hur dina köp av Flexilasts EKO-tillägg reducerat CO2-utsläppen för dina transporter kontaktar du bara oss så hjälper vi dig att få ut de uppgifter du vill ha.

Vi på Flexilast köper bara in drivmedel med en hög inblandning av ett fossilfritt och förnyelsebart bränsle såsom HVO eller RME till våra drivmedelsanläggningar. Vi vill emellertid öka denna andel med hjälp av EKO-tillägget och helst skulle vi se att vi kan bli helt fossilfria så snart som möjligt. Vi behöver dock hjälp från våra kunder i denna sträva och hoppas på att vi genom vårt EKO-tillägg successivt ska kunna öka andelen fossilfritt bränsle. Vår målsättning är att bli 90% fossilfia till år 2030. Denna ambition är väsentligt mer ambitiös än för transportsektorn och samhället som helhet.

Ja, vi har lastbilar utrustade med vattencisterner som kan leverera vatten hem till er. Ta kontakt med affärsområde Livsmedel så hjälper de er.

Ja, vi har fasta uppställningsplatser både med och utan möjlighet till motorvärmaruttag. Vi kan även erbjuda tillfälliga uppställningsplatser. Ta kontakt med ansvarig för uppställningsplatser så hjälper de er.

Då är du välkommen att kontakta någon av våra personalansvariga så hjälper de er.

Vi har flyttlådor till försäljning, dock inte för uthyrning. Ta kontakt med Terminal & Markytor så hjälper de er.